Koszty zdarzenia losowego

0
Koszty zdarzenia losowego

W mojej firmie był pożar, na skutek którego poniosłem znaczne straty finansowe. Czy powstałe straty stanowią dla mojej firmy koszt?

 

Należy ocenić, czy poniesione straty wiążą się z uzyskiwaniem lub zabezpieczeniem przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli ocena jest pozytywna, straty można uznać jako koszt firmy.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Należy zatem przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów; przy czym przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu, każdy przypadek poza wyraźnie wskazanymi w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla ociągnięcia przychodu.
W przypadku strat w towarach handlowych trudno mówić, że zmierzają one do osiągnięcia przychodów. Mogą one jednak, co do zasady stanowić element kosztowy w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwość zaliczenia poniesionej straty do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowana jest jednakże od spełnienia następujących warunków:
• strata musi być związana z całokształtem prowadzonej działalności,
• jej powstanie musi być spowodowane działaniem niezawinionym przez podatnika,
• musi być właściwie udokumentowana,
• podatnik winien wykazać, iż podjął właściwe działania zabezpieczające przed powstaniem tejże straty.
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty w towarach handlowych, powstałej w wyniku zdarzeń losowych, ma na celu zrekompensowanie podatnikowi ciężaru poniesionego w jego majątku, w związku z zakupem tych towarów (wydatkowanych na ich zakup kwot).
Ubytki w stanie towarów nie mogą być zawinione przez podatnika. Ponadto powinny być one udokumentowane może to być protokół szkód. W przypadku pożaru powinien to protokół straży pożarnej.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPB3/423-617/10-2/MM, z 15 października 2010 r., w którym czytamy:

„(…) W przypadku kosztów związanych z usuwaniem skutków pożaru (w wyniku którego spłonęła poważna część mienia znajdującego się na terenie strefy i w całości służąca działalności objętej zwolnieniem strefowym), należy uznać, że dotyczą one przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy, tym samym są kosztem uzyskania przychodów z działalności „strefowej”, z której dochody są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy.

Reasumując powyższe, ww. straty poniesione w wyniku pożaru oraz koszty związane z usuwaniem skutków pożaru stanowią koszty działalności strefowej i ich równowartość pomniejsza dochód uzyskany z działalności gospodarczej (…)”.

Rafał Styczyński

doradca podatkowy