Strona główna ZUS Emerytury i renty KRUS: zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

KRUS: zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

0
KRUS: zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dalej jako u.p.d.f., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest (jako płatnik świadczeń) do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent.

 

Jak wyjaśnia na swojej stronie KRUS, zaliczki na podatek dochodowy ustala się na podstawie art. 32 cyt. ustawy, z uwzględnieniem skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.f.

W roku podatkowym 2014 obowiązuje taka sama skala podatkowa, jak w roku 2013, tj.:

  • do kwoty 85 528 zł − podatek wynosi 18% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
  • ponad 85 528 zł − podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku – 3091 zł.

Kasa przypomina, że od 1 stycznia 2014 r. jednostki terenowe KRUS, podobnie jak w ubiegłych latach, pobierają miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr. Wyjątek od tej zasady stanowią emeryci/renciści uzyskujący bardzo niskie dochody (do 3091 zł) oraz bardzo wysokie dochody (powyżej 85 528 zł) w skali roku.

Dochody do 3091 zł nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek. Natomiast, jeżeli emeryt/rencista (licząc od początku roku) przekroczy dochód 85 528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Ponadto – jak czytamy w wyjaśnieniu − zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Poniżej zamieszczamy przywołane przez KRUS przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Przykład 1

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy o wskaźniku wymiaru 1,00 tj. w kwocie 831 zł 15 gr brutto do wypłaty otrzyma 717 zł 15 gr. Z kwoty renty rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 114 zł (tj. 103,25 zł + 10,59 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

831 zł x 18% – 46,33 zł = 103,25 zł – zaliczka na podatek dochodowy

831,15 zł x 9% = 74,80 zł tj. po zaokrągleniu 75 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

831,15 zł x 7,75% = 64,41 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy, natomiast pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10,59 zł potrącana jest ze świadczenia rentowego

Przykład 2

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej o wskaźniku wymiaru 1,16 tj. w kwocie 964,13 zł brutto do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 825,13 zł. Z kwoty emerytury rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 139 zł (tj. 127,19 zł + 12,28 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

964 zł x 18% − 46,33 zł = 127,19 zł – zaliczka na podatek dochodowy

964,13 zł x 9% = 86,77 zł tj. po zaokrągleniu 87 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

964,13 zł x 7,75% = 74,72 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy, natomiast pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12,28 zł potrącana jest z emerytury

Źródło: www.krus.gov.pl