Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne umożliwia osobom dorosłym przekwalifikowanie się i nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Ustawodawca definiuje pojęcie kształcenia ustawicznego w art. 4 pkt 30 u.p.o. – należy przez nie rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

524

Organizacja kształcenia ustawicznego Prawne ramy dla edukacji ustawicznej tworzy art. 117 ust. 1 u.p.o., stanowiąc, że kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych; formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzyjmowanie do szkół publicznych osób przybywających z zagranicy
Następny artykułCentrum kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego