Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2015 roku

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2015 roku

0
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2015 roku

Znamy już wysokość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 roku, po przekroczeniu której płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania do ZUS wymienionych składek.

 

 

Podstawa wymiaru składek w przyszłym roku nie może przewyższyć kwoty 118 770 , czyli, jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Powyższy limit podano w obwieszczeniu MPiPS z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2014 r. poz. 1137).

Przypominamy, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie, ustalone na poziomie 3959 zł, to kwota przyjmowana do obliczenia minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Zatem najniższa podstawa naliczania składek dla przedsiębiorców w 2015 r. wyniesie 2375,40 .

B. Opar