Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Łatwiejszy dostęp do uczelnianych stanowisk pracownika dokumentacji i informacji

Łatwiejszy dostęp do uczelnianych stanowisk pracownika dokumentacji i informacji

0
Łatwiejszy dostęp do uczelnianych stanowisk pracownika dokumentacji i informacji

Z dniem 23.08.br. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), których celem jest umożliwienie szerszego dostępu do stanowisk pracowników dokumentacji i informacji na uczelniach.
Powyższa nowela wynika z art. 21 ustawy z dn. 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829).

Zgodnie z brzmieniem art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

  • starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
  • kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
  • adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
  • asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

Przytoczony przepis nie uległ zmianie, natomiast w art. 114 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dodano ust. 9, zawierający zapis, w myśl którego na stanowiskach wymienionych w art. 113 cyt. ustawy mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, będą określone w statucie uczelni (przewiduje to ust. 2 dodany w art. 116 cyt. ustawy, którego dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1).
Jednocześnie z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym usunięto art. 117. Przepis ten, będący delegacją ustawową dla MNiSW do wydania rozporządzenia określającego m.in. warunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, stał się zbyteczny wobec innych, przedstawionych powyżej zmian, wprowadzonych za pośrednictwem ustawy z dn. 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów do omawianego aktu prawnego.

Maciej Ofierski