Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Liberalizacja przepisów w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia

Liberalizacja przepisów w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia

0
Liberalizacja przepisów w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia

Z dniem 23.08.br. wchodzą w życie przepisy przewidujące zniesienie niektórych wymagań, jakie powinny być spełnione przez podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w formie agencji zatrudnienia.

Kwestie dotyczące funkcjonowania agencji zatrudnienia uregulowano w rozdz. 6 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). Część unormowań zawartych w wymienionej ustawie zostało zmodyfikowanych w drodze tzw. ustawy deregulacyjnej, której głównym celem jest otwarcie dostępu do zawodów regulowanych (ustawa z dn. 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz.U. poz. 829).
Jeśli chodzi o zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia – w obrębie regulacji odnoszących się do agencji zatrudnienia – to należy przede wszystkim zwrócić uwagę na uchylenie art. 19a. Przepis ten zakłada, że agencja zatrudnienia powinna posiadać lokal przeznaczony na biuro (zapewniający poufność prowadzonych rozmów) oraz podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności. Agencja zatrudnienia powinna ponadto dysponować odpowiednią kadrą dla zapewnienia usług w zakresie doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Z dniem 23.08.br. przepis ten przestaje obowiązywać.
W związku z uchyleniem art. 19a przeredagowano pkt 6 w art. 18m ustawy o promocji zatrudnienia. W tym unormowaniu, wskazującym przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zrezygnowano z odwołania do art. 19a. Ponadto nieusunięcie, w wyznaczonym terminie, naruszeń w zakresie obowiązku składania przez agencję rocznych sprawozdań nie będzie już mogło być powodem wykreślenia agencji z rejestru. Podobnej zmiany dokonano, nowelizując brzmienie pkt 7 w art. 18m ustawy o promocji zatrudnienia. Oznacza to, że przekazanie przez podmiot informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu z działalności (art. 19f cyt. ustawy), niezgodnych ze stanem faktycznym, nie będzie mogło zostać wskazane jako okoliczność uzasadniająca wykreślenie przez marszałka województwa agencji z rejestru.
Należy też wspomnieć, że w art. 18a oraz w art. 19k ustawy o promocji zatrudnienia wprowadzono korekty o charakterze dostosowawczym, których celem jest ujednolicenie zapisów zawartych w tej części omawianego aktu prawnego.

Maciej Ofierski