Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Limity podatkowe dla przedsiębiorców na 2014 r.

Limity podatkowe dla przedsiębiorców na 2014 r.

0
Limity podatkowe dla przedsiębiorców na 2014 r.

Od 01.01.2014 r. zmieniły się limity podatkowe istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których kwota zależy od kursu euro ustalanego przez NBP na dzień 30.09. lub 01.10.

 

Z początkiem nowego roku zmieniły się kwoty następujących limitów przychodów:

 • powodujących obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • nadających prawo do korzystania z przywilejów tzw. „małego podatnika”,
 • umożliwiających opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej,
 • nadających prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Zgodnie z zapisem art. 24a ust. 4 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej „u.p.d.f.”, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. dotyczy osób fizycznych (oraz spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich osób fizycznych), których przychody za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro według średniego kursu NBP w ostatnim dniu roboczym września (30.09.2013 r.).

Kurs, o którym mowa, wyniósł 4,2163 zł/euro (tabela kursów nr 189/A/NBP/2013) – obowiązek zaprowadzenia pełnej księgowości w 2014 r. dotyczyć będzie więc podatników, których przychody w roku 2013 wyniosły co najmniej 5 059 560,00 zł (1,2 mln euro × 4,2163 zł/euro).

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zamiast prostszych form ewidencyjnych, np. księgi podatkowej) będzie w tym roku wyższa niż ubiegłoroczna, co wynika ze słabszego kursu złotówki w stosunku do głównych walut światowych.

 

Limit ustawowy

Równowartość w zł

w 2013 r.

w 2014 r.

1 200 000 euro

4 936 560 zł

5 059 560,00 zł

 

Status „małego podatnika”

Posiadanie statusu tzw. „małego podatnika” podatku dochodowego wiąże się z kilkoma przywilejami, dotyczącymi rozliczania i ewidencji – należą do nich np.:

 • kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej (art. 44 ust. 3g–3i u.p.d.f.),
 • możliwość stosowania jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych – zaliczonych do grupy 3–8 KŚT – w miesiącu, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji, przy czym możliwość ta nie obejmuje samochodów osobowych (art. 22k ust. 7–12 u.p.d.f.).

Zgodnie z zapisem art. 5a pkt 20 u.p.d.f. za małego podatnika uważa się przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przeliczenia tej kwoty należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Średni kurs euro na dzień 01.10.2013 r., zgodnie z tabelą kursów NBP nr 190/A/NBP/2013, wyniósł 4,2230 zł/euro – limit przychodów uprawniający do korzystania z przywilejów „małego podatnika” w 2014 roku wynosi więc 5 068 000,00 zł.

Limit ustawowy

Równowartość w zł

w 2013 r.

2014 r.

1 200 000 euro

4 922 000 zł

5 068 000,00 zł

 

Jednorazowa amortyzacja

Zakres skorzystania z jednorazowej amortyzacji oraz podmioty do tego uprawnione określone zostały w art. 22k ust. 7 u.p.d.f. Z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz „mali podatnicy”. Maksymalna wysokość amortyzacji dokonywanej metodą jednorazową również jest limitowana.

W 2014 r. maksymalna wysokość jednorazowego odpisu jest wyższa niż w roku poprzednim.Zgodnie z art. 22k ust. 1 u.p.d.f., limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 000 euro. Zatem kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi 211 000,00 zł (50 000 euro × 4,2230 zł/euro po zaokrągleniu do 1000 zł, według kursu z dnia 01.10.2013 r., tabela nr 190/A/NBP/2013).

 


Rok podatkowy

Limit ustawowy

Równowartość w zł

2014

50 000 euro

211 000 zł

2013

50 000 euro

205 000 zł

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 22k ust. 11 u.p.d.f. z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Warto również dodać, że wspomniany wyżej limit dotyczy łącznie spółki cywilnej – nie zaś poszczególnych wspólników. Stanowisko takie wyraził MF w piśmie z dn. 29.06.2007 r. (nr MB8/522/2007).

Możliwość opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów

Podstawową formę opłacania podatku od dochodów z działalności gospodarczej określono w przepisach u.p.d.f. Odstępstwem od normy „ogólnej” jest możliwość stosowania form zryczałtowanych, w tym opłacania podatku liczonego od przychodów ewidencjonowanych. Możliwość taką zapisano w ustawie z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Również w tym przypadku ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych – do przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim osiągnęli przychody nieprzekraczające pewnej kwoty, ustalonej jako równowartość odpowiedniej sumy w euro. Kwoty te także uległy zmianie w 2014 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
 • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Kwota limitu obliczana jest na podstawie średniego kursu euro z dnia 01.10.2013 r. (4,2230 zł/euro). Zatem z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2014 r. mogą korzystać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, jeżeli w 2013 r. uzyskali przychody:

 • z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie – w wysokości nieprzekraczającej 633 450,00 zł,
 • z działalności prowadzonej w formie spółki – gdy suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 633 450,00 zł.

Chcąc skorzystać z możliwości opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r., podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Ryczałt kwartalny

Z prawa do kwartalnego opłacania ryczałtu mogą skorzystać wyłącznie ci podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

W 2014 r. prawo do kwartalnego rozliczania ryczałtu będą mieli podatnicy, których przychody za rok 2013 nie przekroczą kwoty 105.575,00 zł (25 000 euro × 4,2163 zł/euro, według kursu z dn. 30.09.2013 r., tabela nr 189/A/NBP/2013). Limit ten w 2013 r. wynosił 102 550,00 zł.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym urząd skarbowy.

Beata Opar