Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014

Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014

0
Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014

RM wydała regulacje dotyczące maksymalnych cen mleka i produktów mlecznych dostarczanych do szkół i przedszkoli – z wyłączeniem szkół wyższych – w roku szkolnym 2013/2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 623). W oparciu o ustalone przez rząd ceny, które obowiązywać będą od 01.09.2013 r., szkoły (placówki) oraz dostawcy mogą już zawierać umowy na dostawy mleka i jego przetworów w przyszłym roku szkolnym.

Dotowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach i placówkach oświatowych to działania prowadzone w ramach programu „Szklanka mleka”, realizowanego w Polsce od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Mechanizm subsydiowania spożycia produktów mlecznych w szkołach funkcjonuje w każdym kraju członkowskim UE; w Polsce współfinansowany jest przez budżet państwa, Fundusz Promocji Mleka oraz budżet unijny.

Celem programu jest promowanie zdrowego sposobu odżywiania wśród dzieci i uczniów w wieku szkolnym i przedszkolnym. Dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą spożywać mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

Ustalane corocznie w drodze przepisów wykonawczych maksymalne ceny tych produktów w roku szkolnym 2013/2014 nie ulegną zmianie. Aktualne i zarazem obowiązujące od 01.09.2013 r. ceny przedstawiono poniżej w tabeli I i II.

I. Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu naturalnego*

 

W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 l

W opakowaniach
o pojemności nie mniejszej niż 0,23 l
i nie większej niż 0,25 l

W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l

W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 l

Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej

1,24 zł/l

2,24 zł/l

2,30 zł/l

Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi

3,28 zł/l
3,50 zł/l

Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu bez dodatków smakowych lub z dodatkami smakowymi

3,68 zł/l
3,68 zł/l
3,68 zł/l
3,68 zł/l

* W celu przeliczenia litrów na kilogramy należy pomnożyć ilość litrów mleka lub przetworów mlecznych przez 1,030.

 

II. Maksymalne ceny serów dojrzewających, serów topionych, twarożków i twarogów* 
 

Twarogi i twarożki o  zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 6,43 zł/kg
Sery topione o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 7,54 zł/kg
Sery, inne niż topione, o  zawartości co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 10,71 zł/kg

 

* Do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować współczynniki określone w art. 5 ust. 2 rozp. Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiającego zasady stosowania rozp. Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn. zm.).

B. Opar