Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Maksymalne opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

Maksymalne opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

0
Maksymalne opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

W dniu 07.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 15.05.2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 (Dz.U. poz. 672), w którym określono limit opłat, jakich może żądać uczelnia publiczna od osób ubiegających się o indeks.

Zgodnie z § 1 wymienionego aktu wykonawczego – maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 wynosi:

  • 150 zł – dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych,
  • 100 zł – dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej,
  • 85 zł – dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki studiów.

Ostateczną wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia odbywane w konkretnej uczelni ustala rektor, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności dotyczących przyjmowania na studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (art. 98 ust. 2a ustawy z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Opłaty, o których mowa, stanowią jeden z przychodów uczelni publicznej w rozumieniu art. 98 ust. 1 powołanej ustawy.

Maciej Ofierski