Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie MEN apeluje do rodziców: zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci na wakacjach

MEN apeluje do rodziców: zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci na wakacjach

0
MEN apeluje do rodziców: zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci na wakacjach

Jak sprawdzić organizatora wypoczynku, co powinno znaleźć się w bagażu dziecka, do kogo zgłosić się w razie sygnałów o nieprawidłowościach na kolonii – odpowiedzi można znaleźć na stronie MEN.

 


 

Pobierz wakacyjny poradnik

MEN przypomina, że ze strony internetowej wypoczynek.men.gov.pl można pobrać „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”,
przeznaczony dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek. „Celem poradnika jest przekazanie w przystępny sposób wszystkim zainteresowanym, w szczególności organizatorom wypoczynku oraz rodzicom i opiekunom, głównych zasad dotyczących rejestracji, przebiegu i bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” (ze wstępu).

Sprawdź organizatora wypoczynku

Każdy wyjazd wypoczynkowy (kolonia, obóz) musi być zgłoszony do właściwego ze względu na siedzibę organizatora kuratorium oświaty. W momencie przyjmowania zgłoszeń kurator szczegółowo kontroluje, czy organizator wypoczynku spełnia wszystkie wymagania stawiane przez prawo. Kurator analizuje dokumentację związaną z obiektem wypoczynku, sprawdza, czy organizator posiada opinię lub protokół Straży Pożarnej potwierdzający spełnianie wymagań przeciwpożarowych, analizuje również dokumentację związaną z funkcjonalnością obiektu (szczegółowy rozkład pomieszczeń), zapewnieniem opieki medycznej oraz przygotowaniem i kwalifikacjami kadry kierowników i wychowawców wypoczynku.

Przed wykupieniem turnusu rodzic może sprawdzić wiarygodność organizatora w bazie zorganizowanych form wypoczynku – znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Dzięki tej bazie możliwe jest zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi (lub innym służbom) w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych.

Nieprawidłowości zgłaszaj kuratorowi

MEN przypomina, że jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego, ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole mogą przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany.

Wymagaj odpowiedniej opieki

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku mają również obowiązek zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
Kierownikiem wypoczynku mogą być osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkołach. Ponadto, uprawnieni do tego są wyłącznie nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza oraz inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku,
 • są pełnoletni, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:

 • nauczyciele,
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne – po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych – po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.

W tym roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące wymagań wobec kierowników i wychowawców wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży. Nie mogą nimi być osoby karane m.in. za:

 • umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego,
 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece,
 • albo wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

Spakuj odpowiedni bagaż

MEN przypomina, że przed samym wyjazdem zasadniczą sprawą jest skompletowanie bagażu, tak by był dostosowany do możliwości dziecka, gdyż niekiedy może nie być w pobliżu osoby, która mogłaby mu pomóc w niesieniu. – Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. narty, snowboard) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka – radzi resort. Zachęca też do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Źródło: www.men.gov.pl
Oprac. MT