Strona główna Aktualności oświatowe Co nowego w prawie MEN będzie mogło zlecić samorządom zorganizowanie doskonalenia nauczycieli polonijnych

MEN będzie mogło zlecić samorządom zorganizowanie doskonalenia nauczycieli polonijnych

0
MEN będzie mogło zlecić samorządom zorganizowanie doskonalenia nauczycieli polonijnych

13 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające warunki doskonalenia nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

 

Te przepisy to rozp. MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. z 2015 r. poz. 7).

Zgodnie z nowelizacją rozp. podstawowego z dn. 24.09.2009 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1306, ze zm.) MEN będzie mogło zlecić jednostkom samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, zadanie publiczne w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (nowy § 5 ust. 5 cyt. rozp.). Dotychczas zadanie to mogły wykonywać publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a po zmianach wprowadzonych w maju 2014 r. – także publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe (na zlecenie MEN) oraz organizacje pozarządowe mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Ponadto, zgodnie z dodanym § 7 ust. 1a cyt. rozp., MEN będzie mogło zlecić samorządom, w drodze porozumienia, zadanie polegające na organizowaniu w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. Dotychczas minister mógł je zlecać organizacjom pozarządowym mającym doświadczenie w pracy na rzecz Polonii.

Celem nowelizacji jest też złagodzenie wymogów stawianych nauczycielom ubiegającym się o skierowanie do pracy za granicą. Zgodnie ze znowelizowanym § 2 pkt 3 cyt. rozp. jednym z warunków zatrudnienia za granicą jest posiadanie co najmniej dobrej ostatniej oceny pracy lub – w przypadku, gdy nauczyciel nie posiada oceny pracy – ostatniej pozytywnej oceny dorobku zawodowego uzyskanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Małgorzata Tabaszewska