Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy MG przygotowało rekomendacje zmian w Ordynacji podatkowej

MG przygotowało rekomendacje zmian w Ordynacji podatkowej

0

Ministerstwo Gospodarki przygotowało i wstępnie skonsultowało rekomendacje dotyczące zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. Ich głównym celem, co podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, jest  rozpoczęcie dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami oraz propozycjami zmian zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce.

 

W opinii wicepremiera najistotniejsze są procedury kontroli i poboru podatków, a także wynikające z tego tytułu relacje z aparatem skarbowym. – Mogą one bowiem znacząco poprawić warunki wykonywania działalności gospodarczej, co pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce – dodaje wicepremier Janusz Piechociński.

Szef resortu gospodarki zwraca ponadto uwagę, że przygotowany projekt rekomendacji powstawał przy współudziale partnerów społecznych, a propozycje rozwiązań były formułowane na podstawie ich opinii i doświadczeń. – Dokument był również opiniowany przez członków Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, składającego się z organizacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz przez Krajową Radę Przedsiębiorczości – przypomniał wicepremier. Podkreślił także, że projekt konsultowany był z przedsiębiorcami.

Przygotowane w Ministerstwie Gospodarki Rekomendacje zostały przesłane do Ministra Finansów, jako wkład do dyskusji o nowym kształcie Ordynacji podatkowej.

Przygotowany przez MG projekt wyróżnia co najmniej 8 obszarów regulacji w tym m.in.: przepisy określające ogólne zasady stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego; zasady interpretacji prawa, definiujące elementy konstrukcji podatków i najważniejsze instytucje tego prawa; właściwość organów podatkowych; przepisy definiujące zasady powstawania i sukcesji obowiązku podatkowego.

Kluczowe zasady ogólne, którymi zdaniem Ministra Gospodarki powinny kierować się organy skarbowe w postępowaniu w podatnikami, to:

  • zasada zaufania do podatnika,
  • zasada, że  ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym i kontrolnym spoczywa na organie podatkowym,
  • zasada, że organy skarbowe podejmują wszelkie działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy zgodnie z interesem publicznym i słusznym interesem podatnika,
  • zasada pomocniczości organów podatkowych w postępowaniu podatkowym polegająca na wyczerpującym informowaniu podatnika o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
  • zasada ugodowego załatwiania spraw podatkowych,
  • zasada rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario),
  • zasada niepogarszania sytuacji podatnika w postępowaniu odwoławczym.

Źródło: www.mg.gov.pl