Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalna płaca dla cudzoziemca mającego wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Minimalna płaca dla cudzoziemca mającego wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

0
Minimalna płaca dla cudzoziemca mającego wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – wynosi miesięcznie 5475,09 zł.

Powyższą kwotę określono w rozp. MSW z dn. 10.12.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 27), które wchodzi w życie z dniem 23.01.2015 r. Przywołany akt wykonawczy został wydany na podstawie upoważnienia ustanowionego w art. 139 ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.).
Postępowanie w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uregulowano w przepisach rozdziału 3 Działu V ustawy o cudzoziemcach. Jak wynika z treści art. 127 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia, o którym mowa, udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie warunki określone w pkt 1–3 cyt. przepisu. Jednym ze wspomnianych warunków (art. 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach) jest ustalenie, zgodnie z którym roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139 cyt. ustawy. Omawianego zezwolenia udziela się na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie przekraczający jednak 3 lat.
W rozumieniu definicji ustawowej (art. 3 pkt 24 ustawy o cudzoziemcach) przez wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji należy rozumieć wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który – niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego – wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem. Z kolei wyższymi kwalifikacjami zawodowymi są kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub ofercie pracy stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów k.c.

Z dniem wejścia w życie nowego rozp. tracą moc dotychczasowe przepisy, tj. rozp. MSW z dn. 25.10.2013 r. (Dz.U. poz. 1463).

Maciej Ofierski