Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnionego w RP w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnionego w RP w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

0
Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnionego w RP w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi rocznie 63 390 zł. Dotychczasowa kwota minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa, wynosiła 61 191 zł.

Najniższą pensję cudzoziemca mającego podjąć pracę w Polsce w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji określono w rozp. MSW z dn. 25.10.2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. poz. 1463).
Regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców w RP legitymujących się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi zawarto w rozdziale 4a ustawy z dn. 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1579, z późn. zm.). W rozumieniu wymienionej ustawy wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oznacza świadczenie pracy, w ramach zatrudnienia, przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który – niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego – wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.
Jednym z warunków udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dla cudzoziemca, który zamierza na terytorium RP wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące jest określenie rocznego wynagrodzenia brutto, wynikającego z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub przedwstępnej umowie o pracę, na poziomie nie niższym od minimalnego wynagrodzenia, ustalonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 63o ustawy o cudzoziemcach. Chodzi zatem w tym przypadku o kwotę wskazaną w § 1 rozp. MSW z dn. 25.10.2013 r., wynoszącą 63 390 zł.

Rozp. MSW z dn. 25.10.2013 r. wchodzi w życie z dniem 21.12.2013 r., równocześnie tracą moc dotychczasowe przepisy zawarte w rozp. MSW z dn. 29.06.2012 r. (Dz.U. poz. 77).

Maciej Ofierski