Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku

0
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku

Kwota wynosząca 1750 zł – to minimalne wynagrodzenie za pracę, jakie będzie obowiązywać począwszy od dnia 01.01.2015 r. Aktem prawnym regulującym wysokość tzw. najniższej krajowej jest rozp. RM z dn. 11.09.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. poz. 1220).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia na dany rok jest przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (dalej jako „Trójstronna Komisja”). W dniu 12.06. br. rząd zaproponował na forum Trójstronnej komisji podwyższenie – od 01.01.2015 r. – najniższej płacy z 1680 zł do 1750 zł, czyli o 4,2%. Przedstawiona propozycja uwzględnia przesłanki przewidziane w art. 5 ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), tzn.:

  • zwiększenie najniższej płacy obowiązującej w 2014 r. o prognozowany na 2015 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2015 r.,
  • zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia z 2014 r. z tytułu różnicy pomiędzy realnym (100,9%), a prognozowanym (102,7%) wzrostem cen w 2013 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozp. w sprawie minimalnej pensji, z uwagi na rzeczywiste uwarunkowania gospodarcze oraz sytuację osób osiągających najniższe zarobki, kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona w przygotowanym przez rząd akcie wykonawczym jest wyższa niż obligatoryjne ustawowe minimum.

Wobec faktu, iż w terminach przewidzianych prawem nie doszło do porozumienia w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia (rokowania na forum Trójstronnej Komisji kolejny rok z rzędu zakończyły się fiaskiem), Rada Ministrów stanęła przed koniecznością ustalenia najniższej płacy na rok 2015. Wydanie rozporządzenia w tej sprawie musi nastąpić do dnia 15.09.br., przy czym określona w nim wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od kwoty zaproponowanej przez rząd Trójstronnej Komisji. Wymienione na wstępie rozp. RM z dn. 11.09.2014 r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Maciej Ofierski