Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Mniej barier w kontaktach przedsiębiorców z organami celnymi i podatkowymi

Mniej barier w kontaktach przedsiębiorców z organami celnymi i podatkowymi

0
Mniej barier w kontaktach przedsiębiorców z organami celnymi i podatkowymi

Usprawnienie i poprawa funkcjonowania służby celnej i administracji podatkowej, lepsza jakość oferowanych usług oraz wymierne korzyści dla przedsiębiorców i obywateli mających kontakt z tymi urzędami – takie mają być efekty przyjętego przez rząd w dniu 2 września br. projektu nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Jedno okienko rozliczeniowe dla przedsiębiorców podlegających kontroli celnej

Ustawa o Służbie Celnej zostanie zmieniona w zakresie, w jakim obecnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Zakłada się przede wszystkim scentralizowanie poboru należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla przedsiębiorców. Oznacza to, że wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, co umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wzmocnienie działań antykorupcyjnych i zapobieganie nepotyzmowi

W ramach działań antykorupcyjnych przewidziano objęcie badaniem psychofizjologicznym funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w celnych oddziałach granicznych oraz przewidywanych do takiej służby. Chodzi o to, że funkcjonariusze celni pełniący służbę w takich oddziałach realizują zadania o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa i budżetu państwa (np. zapobiegają przemytowi wyrobów akcyzowych), dlatego oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych, powinni mieć cechy osobowości, które zmniejszają ryzyko podatności na korupcję.

Aby dodatkowo wzmocnić działania antykorupcyjne, wprowadzono zakaz korzystania z prywatnych środków łączności (telefonów, laptopów, tabletów) przez funkcjonariuszy celnych oddziałów granicznych będących na służbie. Ma to wyeliminować sytuacje, w których funkcjonariusze celni, korzystając z prywatnego sprzętu elektronicznego, mogą poinformować – celowo lub nieświadomie – nieuprawnione osoby o działaniach służbowych.

Z kolei przeciwdziałanie nepotyzmowi ma polegać na obowiązku składania przez funkcjonariuszy celnych i osoby zatrudnione w Służbie Celnej informacji o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych, osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Przepisy te wyeliminują sytuację podejrzenia o brak bezstronności i obiektywizmu w działaniach służbowych, a także ograniczą wykorzystywanie stanowiska do protegowania i faworyzowania członków własnej rodziny.

Zmiana w ustalaniu wysokości wynagrodzenia chorobowego funkcjonariuszy celnych

Zasadniczo funkcjonariusze celni w przypadku zwolnienia będą otrzymywać – jak pozostałe służby mundurowe – 80 proc. uposażenia. Ograniczenie uposażenia o 20 proc. za okres absencji chorobowej oznacza przyjęcie zasad zbliżonych do obowiązujących w systemie powszechnym. W określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie, funkcjonariusz celny będzie miał prawo do uposażenia chorobowego w wysokości 100 proc. uposażenia.

Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych

W projekcie przewidziano wzmocnienie systemu obsługi podatników i wsparcie ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W praktyce chodzi o edukowanie społeczeństwa w kwestiach podatkowych, informowanie podatników o ich prawach i obowiązkach oraz przekazywanie im umiejętności dotyczących m.in. wypełniania druków i formularzy podatkowych. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Przewiduje się również wprowadzenie jednolitych standardów organizacyjnych w organach podatkowych przez skonsolidowanie ich struktury obsługowej. Konsolidacja w praktyce oznacza przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych, działających na terenie województwa, w jedną jednostkę budżetową, która będzie stanowiła jeden urząd. W takim urzędzie zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa.

Źródło: www.mf.gov.pl