Strona główna Interpretacje Wyjaśnienia ministerstw MPiPS: Bezrobotni nie zapłacą podatków od niektórych świadczeń

MPiPS: Bezrobotni nie zapłacą podatków od niektórych świadczeń

0
MPiPS: Bezrobotni nie zapłacą podatków od niektórych świadczeń

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozwala bezrobotnym do 30. roku życia starać się o tzw. bon na zasiedlenie. Świadczenie może zostać przyznane w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz po spełnieniu pozostałych wymagań przedstawionych w ustawie. I tak urzędy pracy wypłacą beneficjentom nawet 7,5 tys. zł wsparcia, które przeznaczą oni na osiedlenie się w nowym miejscu, w którym udało im się znaleźć pracę. Jednakże z momentem rozpoczęcia wypłat tej formy pomocy przez urzędy pracy rozpoczęły się problemy i rozbieżności w stosowaniu przepisów ustawy.

Okazało się, że nie została przewidziana możliwość zwolnienia tej kwoty z podatku dochodowego. To oznacza, że po potrąceniu kwoty wolnej od podatku bezrobotny będzie musiał dopłacić do bonu ok. 850 zł. Niektóre urzędy pracy zaczęły wypłacać bon na zasiedlenie bez podatku, a inne – pomniejszone o podatek. Bezrobotni zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji, gdyż przy rozliczeniu PIT za 2014 r. będą musieli dopłacić od 850 zł do 1350 zł podatku dochodowego.

W związku z powyższym do ministra pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja (nr 29235) w sprawie konieczności płacenia podatku dochodowego od bonu na zasiedlenie. Kierujący ją posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha poprosili o wyjaśnienie następującej kwestii:

Dlaczego uchwalona nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie zbiegła się ze zmianą przepisów podatkowych, tak aby zapobiec pojawiającym się problemom z opodatkowaniem bonu na zasiedlenie?
Czy ministerstwo podejmie próby zaniechania poboru podatku od bonów na zasiedlenie?

Odpowiedzi na powyższe udzielił sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina, który stwierdził, że kwestia zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń wypłacanych w ramach nowych instrumentów wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) była przedmiotem uzgodnień w trakcie prac nad projektem tej ustawy i uzyskała akceptację ministra finansów.

Od początku 2014 r. minister pracy i polityki społecznej kilkukrotnie zwracał się z prośbą do ministra finansów o wprowadzenie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nowych form wsparcia, m.in. bonu na zasiedlenie, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w 2014 r. i latach następnych. Pismem z dnia 22 października 2014 r., znak: DD3/063/8/IMD/14/RD-96140, minister finansów poinformował, że podjął decyzję o zaniechaniu, w drodze rozporządzenia, poboru podatku dochodowego za 2014 i 2015 r. od niektórych świadczeń otrzymanych przez bezrobotnych, w tym w ramach bonu na zasiedlenie.

źródło: sejm.gov.pl; oprac. G. Rompel