Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe MPiPS: wzrost składek, to konsekwencja wzrostu wynagrodzeń

MPiPS: wzrost składek, to konsekwencja wzrostu wynagrodzeń

0
MPiPS: wzrost składek, to konsekwencja wzrostu wynagrodzeń

Na początku 2008 r. wysokość składki do ZUS dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wynosiła 717,77 PLN. Na początku 2013 r. minimalna składka urosła aż do 1026,98 PLN, co w porównaniu do 2008 r. oznacza wzrost o 43% w ciągu 6 lat.

 

Stałe podnoszenie kosztów pracy, a co za tym idzie, również zwiększanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej hamuje rozwój gospodarczy kraju i może negatywnie wpływać na poziom zatrudnienia. 

W związku z powyższym do MPiPS została złożona przez posła Maksa Kraczkowskiego interpelacja, w której prosi on o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Jaki jest powód stałego podnoszenia wysokości składki do ZUS dla polskich przedsiębiorców przez koalicję PO-PSL – od 2008 r. aż o 43%?
Czy kolejne decyzje o podnoszeniu składek do ZUS były poprzedzane analizami wpływu skali takich działań na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i poziom zatrudnienia?
Jak należy interpretować słowa Pana Premiera wypowiedziane w exposé o niepodnoszeniu danin publicznych i podatków w kontekście rosnących danin publicznych oraz między innymi składki do ZUS o 43% w ciągu 6 lat rządów koalicji PO-PSL?
Łączę wyrazy szacunku

Odpowiedzi udzielił Marek Bucior – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Od daty wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż60%:

  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – do składek należnych za okres do 31 grudnia 2008 r.;
  • prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy – do składek należnych za okres od 1 stycznia 2009 r.

Trudno zatem w tym kontekście mówić o podnoszeniu wysokości składki na ZUS dla polskich przedsiębiorców. Zmiana wysokości należnych składek jest bowiem uzależniona od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego bazę obliczenia podstawy wymiaru składek dla tej grupy ubezpieczonych.

W okresie 15 lat działania ustawy przeciętne wynagrodzenie miesięczne systematycznie wzrastało. W styczniu 1999 r. kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w III kwartale 1998 r. wynosiła 1248,91 zł, w IV kwartale 2007 r. – 2899,83 zł, w 2013 r. – 3713 zł, a w 2014 r. – 3746 zł.

Jednocześnie przedstawiciel resortu pracy zauważył, że kwoty, którymi operuje pan poseł, to łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując – wzrost kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (oraz Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne) jest konsekwencją wzrostu wynagrodzeń polskich obywateli.

źródło: sejm.gov.pl