Strona główna Porady ekspertów Kadry w firmie (Nie)uczciwość w pracy, czyli co grozi nielojalnym pracownikom?

(Nie)uczciwość w pracy, czyli co grozi nielojalnym pracownikom?

0
(Nie)uczciwość w pracy, czyli co grozi nielojalnym pracownikom?

Nieetyczne zachowania pracowników mogą pojawiać się zwłaszcza w okresie kryzysu. Często pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy wpływa na obniżenie morale i wzrost frustracji wśród zatrudnionych. Powodem nadużyć może być np. zemsta za zwolnienie.

 

Przykłady nieuczciwości pracowników można mnożyć: niektórzy kradną produkty spożywcze i artykuły biurowe, jeszcze inni przekazują poufne dane firmy osobom trzecim lub „pożyczają” jej własność intelektualną. Zwłaszcza te dwie ostatnie czynności są dla przedsiębiorstwa szczególnie niebezpieczne, bo w skrajnej sytuacji mogą doprowadzić nawet do jego upadku. W 2009 r. odnotowano istotny wzrost nadużyć pracowniczych, którego główną przyczyną było spowolnienie gospodarcze i jego skutki, m.in. zwolnienia pracowników, cięcia kosztów i świadczeń dodatkowych.

Przejawem nielojalności bywa również określona postawa wobec pracy. Na skutek obmawiania pracodawcy czy zdradzania poufnych informacji w Internecie może ucierpieć np. reputacja lub wizerunek firmy, czyli jej zasoby niematerialne.

W sytuacji kiedy pracownik swoim działaniem narusza podstawowe obowiązki określone w umowie o pracę, czy Kodeksie pracy, pracodawca może wypowiedzieć mu umowę o pracę. – Każdy pracownik, nawet ten, którego pracodawca nie zobowiązał na piśmie do zachowania poufności i nie zakazał prowadzenia działalności konkurencyjnej, jest zobowiązany do pewnej lojalności wobec aktualnego pracodawcy – mówi Agnieszka Janowska radczyni prawna z TGC Corporate Lawyers.

Pracownikowi nie wolno naruszać obowiązków wymienionych nie tylko w art. 100 Kodeksu Pracy (obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę), ale także tych wyszczególnionych w ustawie o nieuczciwej konkurencji (m.in. nakłanianie innego pracownika do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych). Naruszenie tych obowiązków może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Dodatkowo, pracownik poniesie także na ogólnych zasadach odpowiedzialność za ewentualne szkody, które wywoła swoim działaniem.

Agnieszka Janowska – radczyni prawna
TGC Corporate Lawyers
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
www.tgc.eu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy – tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.