Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej

Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej

0
Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej

Od 1 stycznia 2014 roku kwota kary grzywny, jaką organ podatkowy może nałożyć na uczestników postępowania podatkowego, nie ulegnie zmianie w stosunku do br. i wyniesie 2800 zł.

 

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 736.

Zgodnie z art. 262a § 1 Ordynacji podatkowej kwota kary porządkowej każdego roku podlega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jeżeli jednak wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota kary grzywny nie ulega zmianie – taka sytuacja miała miejsce w bieżącym roku.

Fiskus może nałożyć karę porządkową za niestawiennictwo bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie organu podatkowego czy bezzasadną odmowę złożenia wyjaśnień lub zeznań na wszystkich uczestników postępowania (stronę, pełnomocnika strony, świadka, biegłego).

Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia, od którego w terminie 7 dni można złożyć zażalenie. Jeżeli organ podatkowy nie uchyli postanowienia nakładającego karę, kwotę w nim ustaloną należy opłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

B. Opar