Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowe formularze w postępowaniu dotyczącym udzielenia informacji z KRK

Nowe formularze w postępowaniu dotyczącym udzielenia informacji z KRK

0
Nowe formularze w postępowaniu dotyczącym udzielenia informacji z KRK

Z dniem 29.05.br. wchodzą w życie przepisy rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 05.05.2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 660), które określają m.in. nowe wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym ubiegania się o informację z KRK.

W załącznikach do wymienionego aktu wykonawczego zawarto wzory formularzy:

  • zapytania o udzielenie informacji o osobie (zał. nr 1),
  • zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (zał. nr 2),
  • informacji o osobie z KRK (zał. nr 3),
  • informacji o podmiocie zbiorowym z KRK (zał. nr 4).

Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z KRK kieruje się do Biura Informacyjnego KRK lub do punktów informacyjnych KRK przy sądach powszechnych. W powyższym zapytaniu bądź wniosku dane osobowe podaje się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w razie ich braku – innego dokumentu zawierającego te dane. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz każdego podmiotu zbiorowego.
Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek:

  • są zgromadzone w KRK – informacji o osobie udziela się na formularzu informacji o osobie z KRK; do informacji dołącza się zapytanie lub wniosek,
  • nie są zgromadzone w KRK lub są zgromadzone w Rejestrze, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 1c ustawy z dn. 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, przy czym skazanie objęte zastrzeżeniem jest jedynym skazaniem osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek – informacji o osobie udziela się poprzez zwrócenie zapytania lub wniosku opatrzonego adnotacją „nie figuruje” wraz ze wskazaniem rodzaju danych określonych w zapytaniu bądź wniosku.

Wykaz podmiotów, którym nadano prawo do uzyskania informacji o osobach z KRK, zawarto w art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 564, z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w KRK, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania danego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Z przepisu tego wynika zatem, że pracodawca może żądać informacji z KRK o niekaralności pracownika tylko w odniesieniu do konkretnych zawodów, w przypadku których ustawowo określono wymóg niekaralności jako kryterium zatrudnienia pracownika. Dotyczy to m.in. nauczycieli (art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela), nauczycieli akademickich (art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), pracowników PIP nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne (art. 39 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), czy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Omawiane rozp. zastępuje dotychczasowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MS z dn. 02.05.2012 r. (Dz.U. poz. 518).

Maciej Ofierski