Strona główna ZUS Emerytury i renty Nowe obowiązki i ograniczenia dla OFE

Nowe obowiązki i ograniczenia dla OFE

0
Nowe obowiązki i ograniczenia dla OFE

W związku z reformą systemu emerytalnego i koniecznością reorganizacji otwartych funduszy emerytalnych na podstawie ustawy z dn. 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) wydane zostały rozporządzenia szczegółowo określające zasady wykonania dyspozycji ustawowych.

 

Rozporządzenie RM z dn. 17.01.2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz.U. z 2014 r. poz. 116) określa procentowo wartości aktywów jakie OFE może lokować w danym segmencie lokat.
Ograniczenia dla OFE, takie jak: konieczność ustanowienia zastawu rejestrowego, albo hipoteki, udzielania gwarancji lub poręczenia dla funduszu, określa rozporządzenie RM z dn. 28.01.2013 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. poz. 139).

Otwarte fundusze emerytalne zostały zobligowane do udzielania organom nadzoru szczegółowych informacji dotyczących kapitału funduszu. Informacje te mają być zawarte w prospekcie informacyjnym. Warunki jakim powinny odpowiadać prospekty informacyjne OFE oraz terminy dostarczania prospektów do organu nadzoru określono w rozporządzeniu RM z dn. 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 142).
Natomiast obowiązki informacyjne OFE wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarto w rozporządzeniu RM z dn. 23.01.2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonaniu wpłaty transferowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 143). W cyt. rozp. określono:

  • sposób i termin zawiadamiania o przystąpieniu ubezpieczonego do OFE,
  • tryb i termin powiadomienia ZUS przez OFE o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać powiadomienie,
  • szczegółowe zasady wycofania przez OFE zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślenia przez ZUS wpisu w CRCOFE (Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych),
  • szczegółowy sposób ustalania i rozliczania podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki przez OFE,
  • wzór zawiadomienia o zmianie OFE przez członka funduszu,
  • termin i tryb dokonywania wypłat transferowych,
  • zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., ZUS i OFE przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych,
  • sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez OFE w ramach rozliczania wypłaty.

Termin wejścia w życie przepisów wszystkich powyższych rozporządzeń określono na dzień 1 lutego 2014 r.

Grażyna Rompel