Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nowe obowiązki płatników podatku PIT i CIT

Nowe obowiązki płatników podatku PIT i CIT

0
Nowe obowiązki płatników podatku PIT i CIT

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie obowiązków płatnika PIT i CIT w zakresie wysyłania deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

 

Obowiązki płatników PIT

Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika zobowiązani do sporządzania i przekazywania imiennych informacji o wysokości dochodów podatników tego podatku, którzy informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 sporządzają dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych), lub gdy są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe, obowiązani będą do składania deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR), informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) i rocznego obliczenia podatku (PIT-40) urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku sporządzenia informacji dla nie więcej niż 5 podatników, ww. formularze będą mogły być składane w formie papierowej (o ile nie będą składane przez biuro rachunkowe). Wyjątek ten nie dotyczy IFT-3/IFT-3R, który składany będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Zmianie ulega także termin składania ww. formularzy w formie papierowej. PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

Jak informuje resort finansów, spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązki płatników CIT

Ustawa wprowadza obowiązek składania zeznań CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2/IFT-2R za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość składania ww. formularzy w formie papierowej dotyczy podatników, którzy na podstawie przepisów wymienionych w art. 45ba ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) są obowiązani sporządzić informacje oraz roczne obliczenie podatku za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników PIT.

***

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, stosują przepisy art. 27 ust. 1c i art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 851, z późn. zm.) do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

B. Opar
Źródło: www.mf.gov.pl