Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

0
Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Z dniem 9 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200), która reguluje m.in. kwestie dotyczące zasad sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach oraz zasad prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m2 oraz obowiązek ich umieszczania w widocznym miejscu.

Określony został również obowiązek umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu, także w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności. Zmianie uległy ponadto wymogi w zakresie posiadanego wykształcenia dla osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także rozszerzony został katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

Ponadto ustawa o charakterystyce energetycznej budynków w art. 43 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), polegające na uchyleniu art. 5 ust. 3-15, art. 5¹, art. 5², art. 55a, art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 1, które dotychczas regulowały kwestie związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.

Dodano również ust. 2b w art. 5, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne, dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej, przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Ze względu na uregulowanie w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków problematyki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, uchylone zostaną: art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 62 ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3 oraz zmienione brzmienia art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9.

Źródło: www.gunb.gov.pl