Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowe przepisy płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Nowe przepisy płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

0

Z dniem 18.12.2013 r. weszło w życie nowe rozp. MNiSW z dn. 11.12.2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1571).
Wymienione powyżej rozp. dotyczy zarówno nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, jak i pozostałych pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

W załącznikach nr 1–9 do cyt. rozp. ustalono tabele m.in. miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do pracowników uczelni zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania, miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze.
W omawianym akcie wykonawczym uregulowano ponadto:

  • zasady wypłacania nauczycielowi akademickiemu wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych (§ 5–7),
  • przypadki uzasadniające wypłatę nauczycielowi akademickiemu dodatkowego wynagrodzenia (§ 8–13),
  • zasady wypłaty pracownikom uczelni dodatku funkcyjnego (§ 14–15),
  • warunki nabywania prawa do dodatku za staż pracy (§ 17–18),
  • zasady przyznawania dodatków specjalnych (§ 19),
  • warunki wypłaty oraz wysokość dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w porze nocnej (§ 21),
  • zasady przyznawania premii pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim (§ 22).

Zgodnie z § 24 cyt. rozp. stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określonych stawką miesięczną, wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika, ustala się, dzieląc tę stawkę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w przypadku nauczycieli akademickich – przez liczbę 156. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodzenia pracownika ustala rektor, o ile statut uczelni nie stanowi inaczej (§ 26 ust. 1 cyt. rozp.).
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry (czyli w pierwszym dniu miesiąca, a jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie i składniki, o których mowa, wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu). Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc. Pozostałe składniki wynagrodzenia są wypłacane z dołu.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. MNiSW z dn. 05.10.2011 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1447), utraciły moc z dniem wejścia w życie nowego rozp., czyli w dniu 18.12.2013 r.

Maciej Ofierski