Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Nowe przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

Nowe przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

0
Nowe przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

Z dniem 12.11.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MZ z dn. 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1248), które określają wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

 

Świadczenia gwarantowane z zakresu POZ obejmują:

  • świadczenia lekarza POZ – wykaz tych świadczeń oraz warunki ich realizacji są określone w zał. nr 1 do cyt. rozp.,
  • świadczenia pielęgniarki POZ – wykaz tych świadczeń oraz warunki ich realizacji są określone w zał. nr 2 do cyt. rozp.,
  • świadczenia położnej POZ – wykaz tych świadczeń oraz warunki ich realizacji są określone w zał. nr 3 do cyt. rozp.,
  • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania – wykaz oraz warunki realizacji tych świadczeń są określone w zał. nr 4 do cyt. rozp.,
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – wykaz tych świadczeń oraz warunki ich realizacji są określone w zał. nr 5 do cyt. rozp.,
  • transport sanitarny.

Jak stanowi § 3 ust. 2 omawianego rozp. – świadczenia gwarantowane z zakresu POZ są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-teraupetycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych POZ świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

  • badania diagnostyczne w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej (część IV zał. nr 1 do cyt. rozp.),
  • leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

W § 4 ust. 2 cyt. rozp. określono przypadki, w których przejazd środkami transportu sanitarnego jest częściowo finansowany ze środków publicznych (w wysokości 40% kosztów).
Mimo że omawiany akt prawny wchodzi w życie z dniem 12.11.2013 r., to zgodnie z § 5 ust. 1 rozp. przepisy w nim zawarte stosuje się do świadczeń gwarantowanych POZ udzielanych od dnia 01.01.2014 r. Do świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, udzielanych przed dniem 01.01.2014 r., stosuje się natomiast dotychczasowe unormowania.
Poprzednio obowiązujący akt wykonawczy, tj. rozp. MZ z dn. 29.08.2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.), traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozp. MZ z dn. 24.09.2013 r. (Dz.U. poz. 1248).

Maciej Ofierski