Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowe regulacje dotyczące funkcjonowania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Nowe regulacje dotyczące funkcjonowania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

0
Nowe regulacje dotyczące funkcjonowania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o kombatantach”, centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kombatantów oraz osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podległy ministrowi pracy, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej określanego mianem „Urzędu”). W Dzienniku Ustaw ukazało się właśnie nowe rozp. dotyczące funkcjonowania Urzędu.

Aktem wykonawczym, o którym wyżej mowa, jest rozp. MPiPS z dn. 24.07.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz.U. poz. 1022). Nowe przepisy wydano w celu dostosowania regulacji rangi wykonawczej do zmian w ustawie o kombatantach, jakie zostały wprowadzone na mocy ustawy nowelizującej z dnia 14.03.2014 r. (Dz.U. poz. 496).
Stosownie do brzmienia § 1 rozp. MPiPS z dn. 24.07.2014 r. Urząd wykonuje swoje zadania w sposób zmierzający do zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci.
Szczegółowy zakres działania Urzędu określa § 2 cyt. rozp.; obejmuje on m.in.:

  • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych w celu organizowania pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz członków ich rodzin,
  • wydawanie odpowiednich zaświadczeń oraz dokumentów osobom, którym decyzją Szefa Urzędu zostały przyznane uprawnienia kombatanckie,
  • opracowywanie i współuczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących kombatantów i osób represjonowanych.

Ponadto Urząd zapewnia wykonywanie zadań Szefa Urzędu wynikających z ustawy o kombatantach oraz z innych ustaw wymienionych w § 3 cyt. rozp.

Kwestie organizacyjne Urzędu uregulowano w § 4 i § 5 omawianego aktu wykonawczego.

Rozp. MPiPS z dn. 24.07.2014 r. wchodzi w życie z dniem 15.08.2014 r., w tym terminie tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. Prezesa RM z dn. 10.10.2001 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 114).

Maciej Ofierski