Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania urlopów wychowawczych

Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania urlopów wychowawczych

0
Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania urlopów wychowawczych

W dniu 01.10.br. wchodzi w życie nowe rozp. MPiPS z dn. 19.09.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. poz. 1139), stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 1866 k.p.

Wydanie nowego aktu wykonawczego jest spowodowane wejściem w życie, z dniem 01.10.2013 r., ustawy z dn. 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1028). W ramach tej nowelizacji, uchwalonej w celu implementacji postanowień dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 08.03.2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz.Urz. UE L 68 z 18.03.2010, str. 13), dokonano modyfikacji kilku przepisów wskazujących zasady udzielania urlopów wychowawczych.
Jak wynika z § 1 i § 2 wspomnianego na wstępie rozp., wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu; wniosek ten powinien zawierać:

  • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku, o którym mowa, dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Powyższe oświadczenie nie jest wymagane w 3 przypadkach, mianowicie w razie:

  • ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka,
  • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Jeśli powyższe okoliczności zaistniały, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się odpowiednio dokumenty określone w § 2 ust. 4 cyt. rozp.

Do wniosku o urlop wychowawczy dołącza się także:

  • pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka – w przypadku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym na zasadach określonych w art. 186 § 3 k.p.

Zakres dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności – określono w § 3 ust. 2 cyt. rozp.

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 cyt. rozp. pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania dwutygodniowego okresu poprzedzenia, urlopu udziela się nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia tego wniosku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonania tej czynności.
Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Omawiane rozp. było poprzedzone rozp. MG, PiPS z dn. 16.12.2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291), które traci moc z dniem 01.10.2013 r.

Maciej Ofierski