Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowe usługi lub instrumenty rynku pracy także dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Nowe usługi lub instrumenty rynku pracy także dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

0
Nowe usługi lub instrumenty rynku pracy także dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Obszerna nowelizacja do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), czyli ustawa zmieniająca z dn. 14.03.2014 r. (Dz.U. poz. 598), wprowadziła korzystne zmiany także dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Powyższa zmiana polega na rozszerzeniu katalogu usług oraz instrumentów rynku pracy, jakie mogą być stosowane do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, o nowe formy przewidziane w procesie aktywizacji zawodowej. W tym celu znowelizowano art. 11 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). W przepisie tym dodano nowe punkty 9–12, co oznacza, że bezrobotni zarejestrowani w PUP jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu mogą również korzystać na zasadach takich jaki bezrobotni z niżej wymienionych usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji zatrudnienia:

  • szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
  • bonu na zasiedlenie,
  • bonu szkoleniowego,
  • bonu stażowego.

Wydatki na wymienione instrumenty lub usługi rynku pracy, identycznie jak to ma miejsce w odniesieniu do dotychczasowych form aktywizacji zawodowej określonych w art. 11 ust. 2 pkt 1–8 ustawy rehabilitacyjnej, są finansowane – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków PFRON.
Bony: na zasiedlenie, szkoleniowe, stażowe, są instrumentami rynku pracy określonymi w nowym rozdz. 13d ustawy o promocji zatrudnienia „Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia”.

Omawiane zmiany weszły w życie z dniem 27.05.br.

Maciej Ofierski