Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowela przepisów dotyczących pomocy finansowej z PFRON udzielanej pracodawcom prowadzącym ZPChr

Nowela przepisów dotyczących pomocy finansowej z PFRON udzielanej pracodawcom prowadzącym ZPChr

0
Nowela przepisów dotyczących pomocy finansowej z PFRON udzielanej pracodawcom prowadzącym ZPChr

Zmiany o charakterze aktualizacyjnym ujęto w rozp. MPiPS z dn. 17.06.2014 r. (Dz.U. poz. 814), które stanowi nowelę do rozp. MPiPS z dn. 22.04.2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 70, poz. 603); nowelizacja wchodzi w życie z dniem 30.06.br.

Dofinansowanie, o którym mowa w rozp. z dn. 22.04.2009 r., czyli dofinansowanie w wysokości 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, jest udzielane na zasadach określonych w znowelizowanym § 3 powołanego aktu wykonawczego. Tak więc dofinansowanie przyznawane jest jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Zmianie uległo brzmienie § 8 rozp. podstawowego, który określa zasady udzielania refundacji, która – w rozumieniu niniejszego rozp. – obejmuje zwrot kosztów:

  • budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
  • transportowych,
  • administracyjnych.

Po noweli refundacja ta jest udzielana jako pomoc de minimis na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych spełniająca warunki określone we właściwych przepisach prawa UE dotyczących wyłączeń blokowych.
Uchylono jednocześnie § 9 rozp. podstawowego ze względu na unormowanie kwestii, do których odnosi się ten przepis w innych regulacjach.
Ponadto do wniosku o dofinansowanie lub refundację pracodawca nie będzie musiał już dołączać oświadczenia o znajdowaniu się bądź nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.
Zmieniając brzmienie § 18, przedłużono okres obowiązywania rozp. z dn. 22.04.2009 r. do dnia 30.06.2021 r.
Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o refundację, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie zmian, rozpatruje się na podstawie przepisów rozp. MPiPS z dn. 22.04.2009 r. w brzmieniu nadanym rozp. zmieniającym z dn. 17.06.2014 r.

Maciej Ofierski