Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowela przepisów wynagrodzeniowych dotyczących pracowników jednostek budżetowych ochrony zdrowia

Nowela przepisów wynagrodzeniowych dotyczących pracowników jednostek budżetowych ochrony zdrowia

0
Nowela przepisów wynagrodzeniowych dotyczących pracowników jednostek budżetowych ochrony zdrowia

Z dniem 01.07.br. wchodzą w życie zmiany w rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 82, poz. 496, z późn. zm.). Podstawowym celem powyższej nowelizacji jest konieczność uaktualnienia najniższych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Dokonano także kilku korekt o charakterze porządkowym i uściślającym.

Aktem nowelizującym powyżej wymienione przepisy wykonawcze jest rozp. MPiPS z dn. 27.05.2013 r. (Dz.U. poz. 649).
W ramach noweli skorygowano tytuł dotychczasowego rozp. – jego nowe brzmienie to „rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia”.

Dotychczasowy załącznik nr 1 do rozp. podstawowego, zawierający tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, został zastąpiony nowym załącznikiem. W drodze tej zmiany skorygowano maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego kształtujące się poniżej 1600 zł (uległy one podwyższeniu), bowiem dotychczasowe stawki płacowe wynoszące mniej niż 1600 zł nie pozwoliłyby na ustalenie pracownikowi rozpoczynającemu pracę zawodową lub uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego płacy w wysokości gwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę (odnosi się to m.in. do osób zatrudnionych na stanowiskach dozorcy, portiera czy sprzątaczki). Podwyższono także maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ujęte w kategoriach zaszeregowania I–IX. Po noweli kwoty określone w tej części tabeli kształtują się w zakresie kwot od 1600 zł do 2000 zł (poprzednio od 1400–1980 zł). Stawki wynagrodzenia zasadniczego wyszczególnione w pozostałych kategoriach zaszeregowania nie uległy zmianie.

W § 7 rozp. podstawowego dodany został ust. 2a, który stanowi, że w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów. Identyczne zapisy w obszarze warunków nabywania prawa do dodatku za wysługę lat funkcjonują w innych rozporządzeniach wynagrodzeniowych – wskazana zmiana była więc konieczna w kontekście ujednolicenia zasad obowiązujących w zakresie nabywania prawa do świadczeń pracowniczych tego typu. W omawianym § 7 rozp. podstawowego uchylono jednocześnie ust. 3, w którym określone były zasady zaliczania okresów zatrudnienia podstawowego do stażu pracy w przypadku dodatkowego zatrudnienia. Ani przepisy rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r., ani regulacje k.p. nie przewidują definicji pojęć „dodatkowego” i „podstawowego” zatrudnienia, które zostały użyte w uchylonym ust. 3. W związku z tym – ze względu na niejednoznaczny charakter tego zapisu – został on uznany za zbędny.

Maciej Ofierski