Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele Nowelizacja u.s.o. – co zmieni się w egzaminie zawodowym?

Nowelizacja u.s.o. – co zmieni się w egzaminie zawodowym?

0
Nowelizacja u.s.o. – co zmieni się w egzaminie zawodowym?

Przyjęta przez sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa ogólne warunki przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kwestie szczegółowe zostaną uregulowane w nowym rozporządzeniu.

 

Do ustawy o systemie oświaty, w nowym rozdziale 3b, nowelizacja wprowadza regulacje art. 44zzzb–44zzzv, w których określono ogólne warunki i zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym m.in.: cel i podstawę egzaminu, katalog osób uprawnionych do zdawania egzaminu, jego formę, termin, czas trwania, ogólne warunki przystąpienia do egzaminu, kwestie dotyczące jego organizacji i przebiegu, warunki zdania i sposób ustalania wyników, prawo wglądu do dokumentacji, warunki poprawiania egzaminu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania i przebieg części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego oraz inne kwestie będące konkretyzacją zagadnień opisanych w ustawie zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 44zzzv u.s.o. Projekt rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie został już skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych (dokument z dn. 10.02.2015 r., dostępny na stronie RCL).

Nie licząc kilkunastu zmian, projekt w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w obowiązującym wciąż rozp. MEN z dn. 30.04.2007 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Zmiany, które MEN zamierza wprowadzić, mają na celu usprawnienie organizacji egzaminu zawodowego i wynikają z poczynionych dotąd obserwacji na temat funkcjonowania tego egzaminu. Chodzi m.in. o:

  • uregulowanie kwestii dotyczących organizacji egzaminu zawodowego przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  • przesunięcie terminu składania wniosku o upoważnienie do wykorzystania systemu elektronicznego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu – z 1 września na 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin; to samo dotyczy wniosku o upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu;
  • określenie terminu informowania rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub absolwenta o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego;
  • wprowadzenie wyjątku od zasady, że egzaminatorem nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole lub placówce, w której przeprowadzana jest część praktyczna egzaminu zawodowego;
  • określenie składu zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu  w przypadku, gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa;
  • określenie zadań przewodniczącego zespołu egzaminatorów;
  • wprowadzenie możliwości powołania więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (co ułatwi przeprowadzenie egzaminu w dużych zespołach szkół lub centrach kształcenia praktycznego albo ustawicznego);
  • ograniczenie składu zespołu nadzorującego do co najmniej jednego nauczyciela (obecne przepisy mówią o co najmniej dwóch) oraz włączenie w jego skład egzaminatora; ma to ułatwić szkole organizację nauczania w okresie sesji egzaminacyjnej;
  • określenie informacji, jakie powinien zawierać protokół zbiorczy z części pisemnej i praktycznej egzaminu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r. Taki termin wynika z faktu, że nowe przepisy rozdziału 3b u.s.o., regulujące ogólne zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego, zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2015/2016.

Małgorzata Tabaszewska