Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

0
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

Z dniem 17.06.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, ze zm.), których celem jest m.in. umożliwienie kobietom po urodzeniu dziecka oraz bezrobotnym przysposabiającym dziecko pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres, za który przysługiwałby im zasiłek macierzyński.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia wynikają z art. 15 nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675).
Modyfikacje, jakich dokonano poprzez dodanie ust. 4g w art. 33 oraz zmianę brzmienia ust. 4d w art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia, gwarantują kobietom po urodzeniu dziecka oraz bezrobotnym po przyjęciu dziecka na wychowanie utrzymanie statusu bezrobotnego w okresie, za który przysługiwałby im zasiłek macierzyński za czas urlopu określonego w przepisach k.p. dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
Zgodnie z nowo wprowadzonym do art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia ust. 4g – starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:

  • kobiety po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

– z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

Podobne unormowania w zakresie zachowania statusu bezrobotnego – z tym że odnoszące się do kobiet w ciąży – przewidziano w znowelizowanym ust. 4d w art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia. Jak wynika z brzmienia tego przepisu, starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni (chodzi o okres choroby, po którym starosta pozbawia statusu bezrobotnego), z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.
Oznacza to, że w odniesieniu do kobiet po urodzeniu dziecka, kobiet w ciąży oraz bezrobotnych, którzy przyjęli dziecko na wychowanie ustanowiono szczególne rozwiązania w zakresie zachowania statusu bezrobotnego, które stanowią – w obrębie przepisów określających zasady rejestracji bezrobotnych – regulacje o charakterze lex specialis.

Korekta w art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia, określającym przypadki, w których pracodawca lub inna jednostka organizacyjna nie musi opłacać składek na FP, polega na aktualizacji katalogu urlopów wymienionych w tej regulacji o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski. Stosownie zatem do obecnie obowiązującego brzmienia tego przepisu – pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z jednego z wymienionych powyżej urlopu związanego z opieką nad dzieckiem.

Maciej Ofierski