Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nowelizacja ustawy o rachunkowości przyjęta przez senat

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przyjęta przez senat

0
Nowelizacja ustawy o rachunkowości przyjęta przez senat

Z ośmioma poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy upraszczają prowadzenie rachunkowości przez mikropodmioty m.in. przez umożliwienie im sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego uwzględniającego jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

 

Celem nowelizacji jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Ustawa wprowadza do naszego porządku prawnego  przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące jednostek mikro (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły określonych pułapów − sumy bilansowej w wysokości 1,5 mln zł, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł, przeciętnego zatrudnienia w roku obrotowym − 10 osób).

Ustawa znosi obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Przewiduje ponadto rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy

Źródło: www.senat.gov.pl