Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchwalona przez Sejm

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchwalona przez Sejm

0

Podczas posiedzenia w dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mającą na celu ograniczenie obowiązków przedsiębiorcy związanych z oznaczaniem towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

 

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu adresem dystrybutora z siedzibą w Polsce. Towary już oznaczone będą mogły nadal znajdować się w obrocie. W związku z tym przedsiębiorca nie będzie musiał dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów.

W okresie przejściowym (36 miesięcy) nie będzie obowiązkowe oznaczanie towaru informacją określającą państwo siedziby wytwórcy towaru, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium RP i państw członkowskich EFTA – stron umowy EOG. Tak długi okres przejściowy umożliwi obrót oraz wprowadzanie towarów do obrotu po 1 stycznia 2015 r., które zostały już oznaczone według dotychczasowych przepisów. Dotyczy to również towarów, które znajdują się jeszcze poza granicami Polski i zostaną oznaczone na podstawie zawartych umów.

Nowe reguły oznaczania towarów nie ograniczą praw konsumentów, bowiem w zakresie niezgodności towaru z umową i nienależytą jakością towaru konsument może dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź od gwaranta, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Do sprzedaży z udziałem konsumentów zastosowanie będą miały przepisy art. 546Kodeksu cywilnego, które określają obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów. Przepisy te będą obowiązywały od 25 grudnia 2014 r.

Zgodnie z przepisami na towarach trzeba będzie podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje te, powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.

Szacuje się, że nowe reguły oznaczania towarów pozwolą przedsiębiorcom na zaoszczędzenie 70 mln złotych rocznie.