Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Nowy wykaz norm zharmonizowanych

Nowy wykaz norm zharmonizowanych

0
Nowy wykaz norm zharmonizowanych

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) ogłosił wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31.12.2013 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane.

W Polskich Normach uwzględniono europejskie normy zharmonizowane wynikające z 24 dyrektyw wymienionych w obwieszczeniu Prezesa PKN z dn. 16.01.2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. poz. 141). Chodzi w tym przypadku m.in. o:

  • dyrektywę 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.),
  • dyrektywę 2006/42/WE wdrożoną rozp. MG z dn. 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228, ze zm.),
  • dyrektywę 2001/95/WE wdrożoną ustawą z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.),
  • dyrektywę 89/686/EWG wdrożoną rozp. MG z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do dnia 31.12.2013 r., które odnoszą się m.in. do środków ochrony indywidualnej, zawarto w załączniku nr 22 do omawianego obwieszczenia Prezesa PKN. We wspomnianym załączniku wskazane zostały PN dotyczące w szczególności:

  • sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • ochrony indywidualnej oczu,
  • odzieży ochronnej różnego rodzaju,
  • ochronników słuchu,
  • środków ochrony indywidualnej wszelkiego rodzaju.

W załączniku nr 7 do obwieszczenia ujęto PN określające szczegółowe wymagania w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach gospodarki.

Maciej Ofierski