Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą z KRUS

Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą z KRUS

0
Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą z KRUS

W Dzienniku Ustaw pod poz. 860 opublikowano rozp. MRiRW z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.07.2013 r.

 

Skąd zmiany?

Wydanie nowego rozporządzenia stało się konieczne w związku z nowelizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 64 ust. 3 ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), który został zmieniony ustawą z dn. 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637), podwyższającą wiek emerytalny.

Reforma emerytalna sprawiła, że stosowanie przez KRUS, na podstawie dotychczasowego rozporządzenia, ograniczenia wiekowego przy rozpatrywaniu wniosków rolników i domowników o skierowanie na rehabilitację leczniczą przez KRUS, byłoby przejawem dyskryminacji ze względu na wiek. Do tej pory osiągnięcie przez rolnika wieku emerytalnego (kobietę 60, a mężczyznę 65 lat) wykluczało z możliwości skorzystania z tej rehabilitacji − nawet wtedy, gdy rolnik lub domownik nadal był czynny zawodowo i podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jako że poprzednie rozporządzenie wydał Minister Polityki Społecznej w 2005 r., nie można było dokonać jego nowelizacji, ponieważ obecnie ministrem właściwym w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydane zostało zatem nowe rozporządzenie, które określa:

  • wskazania do rehabilitacji rolniczej,
  • warunki i tryb kierowania na rehabilitację przez KRUS,
  • warunki i tryb kwalifikacji wniosku,
  • zasady zwrotu kosztów przejazdu osób kierowanych na rehabilitację, a także
  • warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umowy o świadczenia i usługi rehabilitacyjne z zakładami rehabilitacyjnymi innymi niż ośrodki KRUS.

Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem KRUS przez zakłady rehabilitacji jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Podstawowy okres jej trwania wynosi 21 dni.

Z rehabilitacji mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS, wydane w postepowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników. O skierowanie na rehabilitację można także ubiegać się na podstawie wniosku lekarza leczącego, którego nowy wzór określa załącznik do omawianego rozporządzenia.

Wypełniony wniosek rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski są rejestrowane, sprawdzane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie. Jeśli zostaną zaakceptowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycje wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

B. Opar