Strona główna Porady ekspertów Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego przez instytucje kultury

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego przez instytucje kultury

0
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego przez instytucje kultury

Czy samorządowa instytucja kultury zatrudniająca 41,7 etatu przeliczeniowego ma obowiązek składać do Urzędu Skarbowego zatwierdzone sprawozdanie finansowe? Zaznaczam, że nasza instytucja nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości

Odpowiedź:

Samorządowa instytucja kultury, jako jednostka posiadająca osobowość prawną obowiązana jest stosować zapisy wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości, tj. prowadzić księgi rachunkowe oraz  sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. W art. 27 ust. 2 ustawy podatek dochodowy od osób prawnych, czytamy: podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla jednostek ww. obowiązuje następujący tok postępowania – sprawozdanie należy sporządzić do końca 3. miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzić (przez właściwy organ w organizacji np. zarząd, walne zebranie) w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego i przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ. Dlatego też, obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego jest nie tylko koniecznością wynikającą z przepisów prawa, ale jego niedopełnienie skutkuje poważnymi sankcjami karnymi, które  nakładane zostają przez właściwy urząd skarbowy. Ponieważ częstokroć sprawozdanie finansowe traktowane jako deklaracja podatkowa, nieterminowe złożenie tego dokumentu zagrożone jest karą grzywny, określoną w art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Wspomniany w pytaniu art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, stanowi że „badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.”
Zgodnie z powyższym jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku złożenia opinii i raportu, państwa  sprawozdania finansowe zwolnione jest bowiem z tego obowiązku.
Uważam, że wspomnieć również należy o dwóch istotnych kwestiach (w państwa przypadku jednak, bardziej jako zobowiązanie przyszłościowe), mianowicie: art. 45, 52 i 53 ustawy o rachunkowości, w których to określony jest tryb sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych, oraz zapisach art. 69. 1 ww. ustawy, które obowiązują kierownika jednostki do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania
finansowego, opinii biegłego rewidenta w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Niedopełnienie takiego obowiązku skutkuje sankcjami art. 79 pkt 4 ww. ustawy, kto wbrew przepisom ustawy, nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Dlatego też, każda jednostka poza obowiązkiem złożenia rocznego sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowym, obowiązana jest również złożyć je do Krajowego Rejestru Sadowego,  jednakże tutaj publikacji podlegają tylko sprawozdania finansowe, na których ciąży obowiązek badania przez biegłego rewidenta.

Anna Pukocz – prawniczka
ECA Auxilium S.A. Kraków
www.ecaauxilium.com.pl