Strona główna Interpretacje Wyjaśnienia ministerstw Obowiązek zwrotu dnia wolnego za pracę w sobotę – MPiPS szuka nowych rozwiązań

Obowiązek zwrotu dnia wolnego za pracę w sobotę – MPiPS szuka nowych rozwiązań

0

Kodeks pracy w art. 1515 stanowi: Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

 

Za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego. Obowiązek udzielenia dnia wolnego w tym przypadku wygląda inaczej niż przy rekompensacie za pracę w niedziele i święta, gdzie możliwa jest wypłata dodatku do wynagrodzenia zamiast udzielenia dnia wolnego. W przypadku pracy w sobotę pracownik nie może otrzymać rekompensaty finansowej. Tymczasem szczególnie pracownicy bardzo często zdecydowanie bardziej zainteresowani są otrzymaniem wynagrodzenia niż dniem wolnym. W szczególności dotyczy to ludzi młodych będących na dorobku, więc bardziej są im potrzebne pieniądze niż inny dzień wolny. Również pracodawcy często zainteresowani są takim rozwiązaniem, lecz Kodeks pracy im tego zabrania.

W związku z powyższym do ministra pracy została skierowana interpelacja (nr 23240), w której zadano następujące pytania:

Czym uzasadnione jest tak zdecydowane określenie niemożności zapłaty za pracę w sobotę, zamiast udzielania innego dnia wolnego?
Czy widzi Pan Minister potrzebę zmiany tego przepisu Kodeksu pracy i czy zamierza Pan podjąć stosowną inicjatywę legislacyjną?

Odpowiedzi na powyższe udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko, podkreślając, że zasada pięciodniowego tygodnia pracy została wprowadzona do Kodeksu pracy od dnia 1 maja 2001 r. Natomiast od dnia 1 stycznia 2004 r. w art. 129 Kodeksu pracy doprecyzowane zostało, iż ma to być przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy. Wówczas do Kodeksu pracy został także wprowadzony art. 147, zgodnie z którym w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Z powyższymi przepisami skorelowany został sposób rekompensaty pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzony został art. 1513, z którego wynika, że pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Należy podkreślić, że tylko taki sposób rekompensaty pracy w tym dniu, tj. udzielenie innego dnia wolnego od pracy, pozwala na zapewnienie pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (w skali roku kalendarzowego) wynikającej z art. 147 Kodeksu pracy.

Jednak, jak przyznaje przedstawiciel resortu, taki sposób rekompensaty nie zawsze jest w praktyce możliwy; dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pod koniec okresu rozliczeniowego i nie jest już obiektywnie możliwe udzielenie mu innego dnia wolnego. W takim przypadku praca ta powinna zostać rozliczona w kategoriach pracy nadliczbowej, a pracodawcy nie powinien być stawiany zarzut naruszenia przepisów o czasie pracy, tj. nieudzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy zgodnie z wymaganiem art. 1513 Kodeksu pracy.

Niezależnie od powyższego ze względu na istotne znaczenie przepisów o czasie pracy dla pracowników i pracodawców należy uznać, że wpływ na kształt tych przepisów powinni mieć partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe), reprezentowani w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zatem ewentualne modyfikacje zasad rekompensowania pracownikom pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy powinny być efektem uzgodnień dokonanych między partnerami społecznymi w ramach prac Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W związku z tym uprzejmie informuję, że kwestia ta była jednym z elementów projektu całościowej regulacji problematyki czasu pracy w nowym dziale szóstym Kodeksu pracy, przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej członkom Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Propozycje jej uregulowania zmierzały w kierunku ujednolicenia zasad rekompensowania pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dyskusje dotyczące rozwiązań z zakresu czasu pracy proponowanych w tym projekcie były prowadzone w ramach prac na forum zespołu, a także w trakcie posiedzeń roboczych zespołu, które odbywały się w 2012 r. Natomiast kwestia rekompensowania pracy w dzień wolny od pracy wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy była podnoszona na forum zespołu, jednakże nie była ona dotychczas szczegółowo dyskutowana. Ponadto od żadnej ze stron reprezentowanych w zespole nie wpłynął wniosek o podjęcie dyskusji na ten temat na forum zespołu.

Radosław Mleczko przyznał również, że w planach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest kontynuowanie tych prac w celu znalezienia takiego rozwiązania kwestii rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, które satysfakcjonowałoby zarówno organizacje pracodawców, jak i związki zawodowe.

źródło: sejm.gov.pl