Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor Od 01.07.br. obniżono wysokość opłat za wydanie informacji z KRK

Od 01.07.br. obniżono wysokość opłat za wydanie informacji z KRK

0
Od 01.07.br. obniżono wysokość opłat za wydanie informacji z KRK

Dotychczasowe opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) wynoszące odpowiednio 50 zł (w przypadku informacji o osobie) oraz 100 zł (w odniesieniu do informacji o podmiocie zbiorowym) uległy – z dniem 01.07.br. – obniżeniu. Nastąpiło to wskutek publikacji rozp. MS z dn. 18.06.2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. poz. 861), które uchyla dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. MS z dn. 14.08.2003 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1468).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ujednolicenie wysokości opłat za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z KRK – w obydwu przypadkach opłata wynosi 30 zł. Znowelizowane przepisy ustawy z dn. 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 654, z późn. zm.) przewidują obecnie możliwość uzyskania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z KRK z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Opłata za wydanie informacji w takim trybie wynosi 20 zł (§ 3 ust. 2 rozp. MS z dn. 18.06.2014 r.).
Opłatę za wydanie informacji z KRK wnosi się w formie znaków opłaty sądowej (sposób postępowania w takim przypadku reguluje § 5 cyt. rozp.), gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo na wskazany rachunek bankowy resortu sprawiedliwości. Numer rachunku bankowego, o którym mowa, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia i aktualizuje w BIP na swojej stronie podmiotowej.
Jeżeli opłatę wniesiono w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo na wskazany rachunek bankowy wspomnianego ministerstwa, do wniosku lub zapytania dołącza się dowód uiszczenia opłaty. Oryginalny dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia informacji, podlega zwrotowi, natomiast dowód wniesienia opłaty w formie kopii lub wydruku, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia informacji, zwrotowi nie podlega. W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z KRK, oraz datę oznaczoną we wniosku bądź zapytaniu jako data wystawienia. Pracownik upoważniony do wydania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym, po udzieleniu informacji, zamieszcza na wniosku bądź zapytaniu adnotację, w której stwierdza wysokość i datę pobrania opłaty oraz podpis.
Opłatę za wniosek lub zapytanie, złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnosi się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne wydawanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z KRK. Jeśli system teleinformatyczny nie zapewnia możliwości wniesienia opłaty w sposób powyżej określony, do wniosku lub zapytania złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w formacie pliku PDF.
W przypadku równoczesnego złożenia więcej niż jednego wniosku lub zapytania podlegającego opłacie, dopuszczalne jest jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych wniosków lub zapytań.
Opłata, wniesiona za wniosek lub zapytanie pozostawione bez rozpoznania na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o KRK, podlega zwrotowi. Zwrotu opłaty dokonuje się odpowiednio do sposobu jej uiszczenia, przy czym jeśli zwrot opłaty w ten sposób jest utrudniony albo niemożliwy, zwrotu dokonuje się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Osobom, które wniosły opłatę przed dniem wejścia w życie nowego rozp. (01.07.br.), a informację z KRK uzyskały po tym dniu, zwraca się różnicę pomiędzy opłatą wniesioną, a opłatą ustaloną w § 3 ust. 1 cyt. rozp.

Maciej Ofierski