Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Od 1 kwietnia jednolite zasady przyznawania dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością

Od 1 kwietnia jednolite zasady przyznawania dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością

0

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzą w życie przepisy określające jednolite zasady przyznawania dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych otrzymają takie same kwoty dofinansowań, niezależnie od tego, czy funkcjonują na otwartym rynku pracy, czy też prowadzą działalność w formie zakładu pracy chronionej.

Kwoty dofinansowań są jednakowe dla wszystkich podmiotów zatrudniających, przy czym oczywiście zachowano zróżnicowanie tych kwot w odniesieniu do stopnia niepełnosprawności pracownika. Również w przypadku dodatkowego dofinansowania – przysługującego z tytułu zatrudniania osoby ze szczególnie ciężkimi schorzeniami – ustalona została jedna kwota dla wszystkich pracodawców, bez względu na ich status.

Zmiany w powyższym zakresie wprowadza art. 3 ustawy z dn. 08.11.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1645). Na mocy tej regulacji nowe brzmienie nadano ust. 1 zdanie drugie w art. 26a ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zgodnie z aktualną treścią wymienionego przepisu – miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  • 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (art. 26a ust. 1b ustawy rehabilitacyjnej po noweli).

Przedsiębiorcy z tzw. rynku chronionego krytycznie odnieśli się do tych zmian, uznając że wprowadzone rozwiązania doprowadzą do masowych zwolnień. Przedstawiciele rządu prezentują odmienny pogląd, w pierwszej kolejności wskazując, iż wchodzące obecnie w życie regulacje były przygotowywane od wielu lat (według pierwszych założeń ujednolicenie kwot dofinansowań miało zostać zrealizowane już w latach 2009–2010), pracodawcy prowadzący ZPChr-y mieli zatem dostatecznie wiele czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji. Ponadto, w ocenie resortu finansów, obowiązujące od 1 kwietnia regulacje nie spowodują spadku liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, ponieważ funkcję podmiotów powierzających pracę osobom
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przejmą w większym niż do tej pory stopniu pracodawcy z otwartego rynku pracy.

Maciej Ofierski