Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Od 1 kwietnia wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 1 kwietnia wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

0
Od 1 kwietnia wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2014 r. wzrasta wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), MPiPS ogłosiło kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 

Nowe wysokości odszkodowań wypadkowych – obowiązujące w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – podane zostały w obwieszczeniu MPiPS z dn. 26.02.2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2014 r. poz. 187).

Przypominamy, że jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stwierdzonego przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dn. 11.02.2014 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3650,06 zł (M.P. z 2014 r. poz. 146) – kwota ta stanowi podstawę ustalenia wysokości jednorazowych odszkodowań przewidzianych w ustawie wypadkowej.

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 730 zł odszkodowania, czyli o 26 zł więcej niż do końca marca br. 

Kwota w tej samej wysokości (730 zł) będzie mu przysługiwała za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych. 

Odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego wyniesie 12 775 zł (do 31.03.2014 r. jest to 12 326 zł).

Najwyższe świadczenia – w wysokości 65 701 zł – wypłacane są w sytuacji, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (do końca marca br. obowiązuje kwota 63 390 zł). Świadczenie w wysokości 65 701 zł przysługuje ponadto, gdy do jednorazowego odszkodowania:

  • uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty,
  • uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty.

W obu wymienionych wyżej przypadkach oprócz zasadniczego odszkodowania uprawnionym wypłaca się kwoty zwiększeń wynoszące 12 775 zł na każde dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko, wynosi ono 32 851 zł. Odszkodowanie w tej samej kwocie przysługuje także wówczas, gdy do świadczenia uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty – w tych okolicznościach również wypłaca się kwotę 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania wypadkowego oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS, która jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje z urzędu wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Od powyższej decyzji pracownik ma prawo wniesienia odwołania w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ze zm.).

B. Opar