Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Od 1 stycznia 2015 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2015 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

0
Od 1 stycznia 2015 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem nowego roku zwiększeniu uległa kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. świadczenie to będzie wynosić 1200 zł miesięcznie, czyli 200 zł więcej niż obecnie, natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie do 1300 zł miesięcznie.

 

 

Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego to efekt protestów rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy wiosną 2014 roku przez kilka tygodni okupowali budynek sejmu. W ramach realizacji części postulatów protestujących przygotowano ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 559), której zasadniczym celem była podwyżka świadczeń. Nowelizacja wprowadziła ponadto mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego. Waloryzacja ta będzie polegała na zwiększeniu kwoty świadczenia o wskaźnik waloryzacji – coroczny wzrost o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększy się minimalne wynagrodzenie za pracę. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie ogłaszał wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

− jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

B. Opar