Strona główna Aktualności oświatowe Projekty aktów prawnych Od 1 stycznia 2015 r. wzrosną koszty przygotowania e-podręcznika

Od 1 stycznia 2015 r. wzrosną koszty przygotowania e-podręcznika

0
Od 1 stycznia 2015 r. wzrosną koszty przygotowania e-podręcznika

Od 2015 r. wydawcy będą musieli uzyskać dodatkową opinię rzeczoznawcy, potwierdzającą, że e-podręcznik jest dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

 

Taki obowiązek wprowadzi nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, którego projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zapisano w nim, że warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego e-podręcznika będzie opracowanie go w taki sposób, który pozwala na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niewidomych, słabowidzących, niesłyszących). O wprowadzenie takiego wymogu wnioskował minister pracy i polityki społecznej, wskazując, że „wdrażanie nowoczesnych technologii nie może prowadzić do dyskryminacji osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z projektowanymi przepisami e-podręcznik będzie musiał zawierać w szczególności:
1) jednoznaczne i unikalne tytuły oraz śródtytuły,
2) oznaczenia języka treści,
3) poprawne semantycznie struktury,
4) wyraźnie oddzielone akapity tekstu,
5) wyraźne odstępy pomiędzy elementami aktywnymi,
6) możliwość zmiany wielkości czcionki bez zmiany układu treści,
7) teksty alternatywne dla elementów nietekstowych,
8) napisy dla niesłyszących,
9) etykiety dla elementów interaktywnych,
10) instrukcje i komunikaty, które nie zależą wyłącznie od jednej charakterystyki zmysłowej, takiej jak dźwięk, kolor, kształt czy lokalizacja wizualna,
11) możliwość obsługi nawigacji oraz elementów interaktywnych za pomocą klawiatury,
12) brak elementów migoczących częściej niż trzy razy na sekundę.

Wprowadzenie dodatkowych wymagań, jakie spełniać powinien e-podręcznik, sprawi, że warunkiem dopuszczenia go do użytku szkolnego będzie uzyskanie, oprócz wymaganych obecnie trzech pozytywnych opinii rzeczoznawców (dwóch merytoryczno-dydaktycznych i jednej językowej), jeszcze jednej pozytywnej opinii rzeczoznawcy – specjalisty z zakresu pedagogiki specjalnej. To on sprawdzi, czy e-podręcznik uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych użytkowników, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem.

W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowej opinii w projekcie rozporządzenia przewidziano wzrost wysokości opłaty wnoszonej przez wydawców wraz z wnioskiem o dopuszczenie e-podręcznika do użytku szkolnego. Opłata wzrośnie o 1200 zł w stosunku do dotychczasowej stawki. Oznacza to, że od 1 stycznia 2015 r. za postępowanie dotyczące podręcznika w postaci elektronicznej wnioskodawca zapłaci 6000 zł (obecnie – 4800 zł), z tym że:

  • w przypadku e-podręcznika do języka obcego nowożytnego i podręcznika do języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego, niezawierającego tekstów w języku polskim – opłata wyniesie 4800 zł (obecnie – 3600);
  • w przypadku e-podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy nowożytny podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego – opłata wyniesie 2800 zł (obecnie – 1600 zł).

Nowe wymagania dotyczące e-podręczników, konieczność uzyskania opinii specjalisty z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wyższe opłaty za wszczęcie postępowania o dopuszczenie e-podręcznika do użytku szkolnego – będą miały zastosowanie do e-podręczników składanych z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego od 1 stycznia 2015 r.

Małgorzata Tabaszewska