Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Od dziś obowiązują nowe wzory zeznania podatkowego SD-3 i informacji SD-3A

Od dziś obowiązują nowe wzory zeznania podatkowego SD-3 i informacji SD-3A

0
Od dziś obowiązują nowe wzory zeznania podatkowego SD-3 i informacji SD-3A

Od 1 września br. podatnicy mogą składać zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przetwarzać je za pośrednictwem systemu e-Podatki. Nowe wzory formularzy SD-3 i SD-3A zawiera rozp. MF z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014r., poz. 939).

 

W dotychczasowym stanie prawnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej można było składać jedynie zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Nie istniała natomiast możliwość złożenia w tej formie załączników – informacji o pozostałych podatnikach (SD-3/A). W związku z tym w przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych nie mogło być złożone przez Internet. W takim przypadku bowiem jeden z podatników ma obowiązek złożyć zeznanie SD-3, zaś każdy z pozostałych podatników informację SD-3/A.

W celu umożliwienia wszystkim nabywcom składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznań SD-3 oraz informacji SD-3/A niezbędne stało się wprowadzenie nowych wzorów tych formularzy – tak, aby na podstawie danych w nich zawartych mogło nastąpić powiązanie zeznania podatkowego z odpowiadającymi im załącznikami składanymi odrębnie przez pozostałych podatników.

Od 1 września 2014 r. składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznanie SD-3 i informacje SD-3/A dla potrzeb systemu e-Podatki traktowane będą jako odrębne deklaracje. Każda z nich, stosownie do art. 3b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), zostanie opatrzona podpisem elektronicznym składającego.

Do czasu wyczerpania zapasów formularzy zeznań w sprawie podatku od spadków i darowizn, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., podatnicy mogą wykorzystywać zeznania wg wzoru określonego w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Jeżeli jednak zeznania składane będą przez Internet, wówczas obowiązywał będzie wyłącznie nowy wzór.

B. Opar