Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Od umów zlecenia będą odprowadzane składki emerytalne i rentowe

Od umów zlecenia będą odprowadzane składki emerytalne i rentowe

0
Od umów zlecenia będą odprowadzane składki emerytalne i rentowe

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych będzie dotyczył wszelkich umów zlecenia.

 

Zgodnie z nowymi przepisami składki od umów zlecenia będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej, która aktualnie wynosi 1680 zł. Przyjęta nowelizacja uniemożliwia zawieranie podwójnych umów zlecenia, w taki sposób, aby unikać „ozusowania”. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka, i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Do tej pory od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada.

Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., natomiast te obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl