Strona główna Porady ekspertów Odprawa dla pracownika zwalnianego z przyczyn zakładu pracy

Odprawa dla pracownika zwalnianego z przyczyn zakładu pracy

0
Odprawa dla pracownika zwalnianego z przyczyn zakładu pracy

Proszę o informację jak należy obliczyć odprawę dla pracownika zwalnianego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jeśli wypowiedzenie mija z końcem maja a od 01.05. zostanie wprowadzona zmiana stawek. Pragnę nadmienić, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej. Po zmianie wysokości stawek sposób płatności jest utrzymany.

Odpowiedź:

Odpowiadając na powyższe pytania należy przypomnieć, że zgodnie z dyspozycją art. 8 pkt 3 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), przy ustalaniu odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, czyli odpowiednie regulacje rozp. MPiPS z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.).

Okres wypłaty świadczeń pracowniczych, jaki należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia przyczyn niedotyczących pracownika, zależy od rodzaju składników płacowych. Jeżeli płaca pracownika obejmuje składnik wynagrodzenia określony w stawce miesięcznej w stałej wysokości, wówczas – obliczając odprawę – uwzględnia się ten składnik w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy. W przypadku opisanym w pytaniu należy zatem wziąć pod uwagę wynagrodzenie z maja. W sytuacji natomiast, gdy płaca pracownika składa się ze składników nieokreślonych stałą stawką, tj. składników o zmiennej wysokości, przy ustalaniu odprawy uwzględnia się te składniki w średniej wysokości z okresu 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc nabycia prawa do odprawy.

Maciej Ofierski
specjalista  prawa pracy