Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Opłacone składki za pracownika to jego przychód

Opłacone składki za pracownika to jego przychód

0
Opłacone składki za pracownika to jego przychód

Prowadzimy pracownię architektoniczną. Niektórym z naszych pracowników dofinansowujemy lub opłacamy składki do Izby Rzemieślniczej, które są obowiązkowe. Czy w takiej sytuacji dla pracowników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Odpowiedź:

Zwrot składek podlega opodatkowaniu jak przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 przytoczonej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W konsekwencji należy uznać, iż zwrot opłat podlega opodatkowaniu jak przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie nr ITPB2/415-23/10/MK, z 25 marca 2010 r., w którym czytamy:

„(…) Jak wynika z zaistniałego stanu faktycznego Spółdzielnia zatrudnia na podstawie umów o pracę osoby posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego celem realizacji zadań remontowych. W związku z powyższym finansuje ww. pracownikom 50% rocznej składki na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Obowiązek uiszczenia składek członkowskich z tytułu przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa wynika z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.). Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Z kolei z racji przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z art. 41 pkt 4 cytowanej ustawy, są one obowiązane opłacać składki członkowskie.
Zatem zwrot pracownikom przez pracodawcę równowartości 50% rocznej składki na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa stanowi określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód tych pracowników ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…)
„.

Rafał Styczyński
doradca podatkowy