Strona główna Porady ekspertów Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia – odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia – odszkodowanie za okres wypowiedzenia

0
Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia – odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Pracownik rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy wskazując powód niewypłacenie wynagrodzenia w terminie – art. 55 kp. Opóźnienie wynosiło 4 dni tj. 4.01.2013. Wcześniej też zdarzały się małe opóźnienia w wypłacie. Czy mam obowiązek wypłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (2 tygodnie)? Przed rozwiązaniem umowy pracownik był na zwolnieniu lekarskim do 02.01.2013 a 3 i 4 stycznia nie przyszedł do pracy – nieobecność nieusprawiedliwiona.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy „pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.” Dalej w §11 art. 55 Kodeks pracy stwierdza, że „pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.” Skoro pracownik, o którym mowa w pytaniu, skorzystał z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy, to automatycznie uruchomił realizację obowiązku wypłacenia przez pracodawcę odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Stan faktyczny nie precyzuje jakiego rodzaju umowa o pracę wiązała strony stosunku pracy, co uniemożliwia udzielenie w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Należy zatem przyjąć domniemanie, że strony łączyła umowa o pracę, z której wynikało uprawnienie stron do skorzystania w trakcie stosunku pracy z instytucji dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Co więcej, na tle tak opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż z prawnego punktu widzenia obowiązek wypłacenia przedmiotowego odszkodowania powstaje niezależnie od faktu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim czy też uzyskania (w efekcie braku pojawienia się w pracy) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, na krótko przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy