Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Opublikowano nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Opublikowano nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

0
Opublikowano nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1091 opublikowano ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja rozszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji toczącej się w trybie przepisów ustawy K.p.c. o przedmioty, które są niezbędne z punktu widzenia egzystencji niepełnosprawnego dłużnika lub członków jego rodziny, w tym przedmioty służące do rehabilitacji i ułatwiające życie osobie niepełnosprawnej.

 

W obecnie obowiązujących regulacjach Kodeksu postępowania cywilnego brak jest wprost takiego wyłączenia, co oznacza możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji sądowej również w odniesieniu do przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Tymczasem w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znajduje się wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny.

Dokonywana nowelizacja wywoła skutki prawne także w odniesieniu do toczących się już postępowań egzekucyjnych (zasada bezpośredniego działania nowego prawa). W wypadku zatem gdyby przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny zostały zajęte na podstawie art. 845 k.p.c. i nie zostały jeszcze sprzedane, organ egzekucyjny obowiązany będzie je zwolnić.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 18 września 2014 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, oprac. B. Opar